OleRai OÜ reisitingimused

Üldsätted

• Olerai OÜ reisitingimused on koostatud tulenevalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest ning need kehtivad reisidel, mille korraldaja on Olerai OÜ (edaspidi- Reisikorraldaja)
• Reisiks nimetatakse käesolevates reisitingimustes reisiteenuste kogumit (pakettreisi), mis sisaldab mitut erinevat reisiteenust (veoteenus, majutusteenus, reisisaatja teenus).
• Reisijaks loetakse käesolevates reisitingimustes reisiteenuste kogumi ostjat, (üksikisik või inimeste grupp)
• Reisileping ja Reisikorraldaja vastutus
• Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub ka siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi, tasunud ettemaksu ja talle on väljastatud

Reisikinnitus

• Reisileping sisaldab käesolevaid reisitingimusi, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud reisikirjeldust ja reisitasu (ka ettemaksu) suurust koos selle tasumise tingimustega.
• Kui Reisikorraldaja on lepingust tulenevat kohustust rikkunud, peab ta tegema kõik endast oleneva, et anda Reisijale raskuste korral viivitamata abi. Sellist kohustust ei ole, kui rikkumine toimus reisija süü tõttu.
• Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel.
• Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.

Reisitasu

• Reisitasu sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud kirjalikus reisikirjelduses ja/või arvel või mis on muudatusena kirjalikult kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.
• Kui Reisija loobub omal soovil mõnest reisitasu hulka kuuluvast teenusest, ei ole tal õigust tagasi nõuda vastava teenuse maksumust, või hüvitist selle eest.
• Reisikorraldajal on õigus reisitasu suurust muuta, kui see vajadus on tekkinud temast sõltumatute veokulude, s.h. kütusehinna muutumisest, samuti teenusega seotud riiklike maksude, või reisi suhtes kohaldatava valuutakursi muutumisest.
• Reisitasu muutumisest peab Reisikorraldaja teatama reisijale vähemalt 21 päeva enne reisi algust.

Reisija taganemine lepingust

• Enne reisi algust võib Reisija lepingust taganeda, tasudes reisi korraldamiseks temaga seotud ja juba tehtud otsesed kulutused.
• Viimase 48 tunni jooksul enne reisi algust ilma mõjuva põhjuseta lepingust taganedes, või reisile mitte ilmumise korral tuleb Reisijal tasuda kogu reisi maksumus.
• Reisija poolt tellitud grupireisi puhul loetakse inimeste arvu vähenemist vastava arvu inimeste reisilepingust taganemiseks, kuid sel juhul on Reisikorraldajal õigus kalkuleerida uus hind ja teatada see Reisijale hiljemalt 48 tunni jooksul peale lõpliku inimeste arvu teada saamist.

Reisikorraldaja taganemine lepingust

• Reisikorraldajal on õigus reisilepingust taganeda ja reis ära jätta, kui inimeste arv reisigrupis jääb väiksemaks tema poolt ette nähtust. Üksikmüügi puhul tagastatakse Reisijale sel juhul kogu sissemakstud raha.
• Reisikorraldajal on õigus reisileping üles öelda, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud, tõlgendades seda reisijapoolseks lepingust taganemiseks.

Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

• Kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks, oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, milleks on loodusõnnetused, sõjad ja poliitilised vahejuhtumid, streigid jms., võib kumbki lepingupool lepingu üles öelda, mille kohta koostatakse kohapeal vastav akt.
• Lepingu ülesütlemise korral vääramatu jõu tõttu kaotab Reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid võib nõuda hüvitist osutatud ja reisi lõpetamiseks osutatavate reisiteenuste eest.
• Kliendil on soovitatav selliste olukordade puhuks vormistada reisi katkemise kindlustus.

Reisikorraldaja õigus muuta reisi programmi

• Reisikorraldajal on õigus ilma ette teatamata teha reisiprogrammi muudatusi (näit. muuta hotelli), halvendamata seejuures reisi kvaliteeti.
• Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammi jooksvaid muudatusi, juhul kui see on tingitud ilmast, erinevate transpordivahendite kasutamisel tekkivatest hilinemistest või probleemidest, mille kulgu Reisikorraldaja ei saa mõjutada.

Reisija kohustused ja vastutus

• Reisija on kohustatud koheselt reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust oma tellimusega ning kui on erinevusi, siis viivitamatult teatama võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale.
• Kogu reisi kestuse ajal on Reisija kohustatud järgima hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutisi.
• Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele.
• Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus/tegevusetus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
• Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
• Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates EV-sse tagasijõudmise kuupäevast.
• Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu sobimatute dokumentide tõttu siis reisija hüvitab Reisikorraldajale temaga seotud juba tehtud otsesed kulutused.
• Kui Reisija ei pääse reisile, sest on kaotanud reisidokumendid, reisi maksumust ei tagastata

Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
• Reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mille tekkimist on võimalik eeldada, arvestades reisi sihtkohta ja iseloomu;
• Lennu või sõidu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem saabumine sihtkohta, tehnilised takistused teel), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi või kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik, halvad teeolud või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne ehk kuni 16 tundi;
• Hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et ärajäänud hotell asendataks samaväärse või kõrgema tasemelise hotelliga;
• Marsruudi ootamatut muutust kui Vedaja on teinud ülebroneeringu, kusjuures sellisel juhul pakub Vedaja alternatiivse variandi ja kompenseerib ebamugavuse vastavalt oma sisekorrareeglitele;
• Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu, nt. Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes.
• Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.
• Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju.
• Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale reisi lõppkuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamatajäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamatajäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

Erimeelsuste lahendamine

• Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule
• Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.